Karlbergs Biluthyrning fordonsfakta prislista hyresvillkor information till salu kontakta oss samarbetspartners

background

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

 


 

1. Fordonets användning

 

Fordonet får användas inom Sverige av hyresmannen.

 

Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har giltigt körkort.

 

Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Vid färd utanför Sverige tillkommer ett fast utlandstillägg på SEK 350:- inkl moms per dag.

 

Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om hyresmannen utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

 

Hyresmannen svarar för att bilens lastförmåga ej överskrides, samt att lasten är säkert förankrad.

 

Transport av Farligt gods enligt särskilda bestämmelser och utrustning.

 

Hyresmannen ombesörjer att giltiga färdskrivarblad finns i skrivaren och att dessa lämnas till uthyraren vid återlämnandet om så krävs.

 

Hyresmannen ombesörjer att giltigt Trafiktillstånd finns.

 

Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan.

 

 

2. Hyra och dröjsmål med betalning

 

Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyresmannen inte är identisk med föraren, ansvarar föraren genom sin underskrift solidariskt med hyresmannen för att nämnda hyreskostnader samt eventuella böter och avgifter erläggas. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 50 :- inkl moms.

 

Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 10 procent.

 

3. Försenad eller utebliven leverans

 

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som motsvarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen är därutöver berättigad till skadestånd för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet.

 

Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon.

 

Uthyraren går fri från skadeståndsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och var följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

 

4. Fordonets skötsel

 

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt skick och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 500 mil, skall hyresmannen se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Uthyraren skall upplysa om vilken mätarställning sådan serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektion ersätts av uthyraren.

 

Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hela hyrestiden, om han har skäligen anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

 

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöd

 

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas med fordonet. Hyresmannen får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande, om kostnaden inte överstiger 1000 kr exkl. moms.

 

Reparationskostnad skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enligt punkt 7. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredställande sätt.

 

Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra detta svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

 

6. Uthyrarens ansvarar vid driftstopp eller skada

 

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p g a fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättas om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ det uthyrda.

 

Uthyraren går fri från skadeståndsansvar om han kan visa att felet beror på omständighet utanför hans kontroll som han skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

 

Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilken omöjliggör fortsatt färd, eller stöld hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

 

7. Hyremannens ansvar vid förlust eller skada mm

 

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för förlust av eller skada på fordonet under hyrestiden, i den omfattning förlusten eller skadan inte täcks av sådan skadereducering som sägs i punkt 8.

 

För ekonomiska påföljder som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare för överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelsers under hyrestiden, svarar hyresmannen gentemot uthyraren. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakts av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller borde känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att debitera hyresmannen en expeditionskostnad av SEK 250 :- inkl moms för överträdelse.

 

Punkterade, skadade eller sönderkörda däck ersätts alltid av hyresmannen.

 

Om fordonet vid återlämnandet är nedsmutsat eller vanvårdat utöver vad som följer av normal användning  är uthyraren berättigad att ta ut en ersättning motsvarande uthyrarens verkliga kostnad, för rengöring och städning.

 

8. Försäkringar och försäkringsersättning samt hyresmannens ersättningsskyldighet

 

För fordonet gäller utöver obligatoriska Trafikförsäkring: Vagnskadeförsäkring, Glas, Brand, Bärgning samt Stöld (skadegörelse) försäkring.

 

Godsförsäkring ingår ej.

 

Hyresmannen kan mot särskild avgift (skadekostnadsreducering), vars storlek framgår på första sidan av detta avtal, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment. Ersättningsreduceringen gäller inte om hyresmannen utan uthyrarens skriftliga godkännande brukar bilen utanför Sverige.

 

För att skadereduceringen ska gälla måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Utfallande försäkringsersättning tillkommer uthyraren om försäkring avser dennes intresse och annars hyresmannen.

 

Reparationskostnader för skador som uppstått genom oförsiktighet t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller liknande, ersätts av hyresmannen.

 

Om beställd bil ej avbokads har uthyraren rätt att kräva ersättning för utebliven hyra.

 

9. Begränsning av skada

 

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skada som de kan lida. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

 

10. Återlämnande

 

Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt avtalats.

 

Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från försämring till följd av normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.

 

Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning.

 

Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

 

11. Uthyrarens hävningsrätt mm

 

Uthyraren har rätt att häva avtalet om

a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning.

b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger.

c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

 

12. BURFs informationslista

 

Hyresman (och/eller förare) som bryter mot ovannämnda villkor eller på annat sätt förorsakar uthyraren skada rapporteras rutinmässigt till BURFs informationslista. Informationslistan distribueras till BURF anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer.
   Karlbergs Biluthyrning AB • Saltsjöbadsvägen 20 • 131 50 Saltsjö-Duvnäs • tel: 08-32 49 50 • e-post: